AKTUALNOŚCI
2022-11-23
Oceń IV edycje Prasowej Akademii Pieniądza
Zachęcamy wypełnienia ankiety na temat Prasowej Akademii Pieniądza - szkolenia z ekonomii dla dziennikarzy i blogerów. Każda Państwa sugestia jest dla nas bardzo ważna.

Ankieta pozwoli Państwu ocenić poszczególne działania IV edycji projektu Prasowa Akademia Pieniądza, tj. szkolenia online, praktyczne warsztaty, publikacje edukacyjne czy testy wiedzy. Prosimy o opinię na temat tych elementów projektu, z których Państwo skorzystali. Każda sugestia jest dla nas bardzo ważna.

Ankieta dostępna jest pod tym adresem: https://papiv.webankieta.pl/ 
2022-10-31
Zakończyła się IV edycja Prasowej Akademii Pieniądza
Z dniem 30 października zakończyła się IV edycja Prasowej Akademii Pieniądza. Wszystkie materiały edukacyjne pozostają jednak do dyspozycji dziennikarzy i blogerów interesujących się gospodarką i ekonomią.
2022-10-30
Od handlu wymiennego do własnej waluty: krótka historia pieniądza
"Money makes the world go around" – śpiewała Liza Minelli w filmie "Kabaret" i trudno o bardziej zwięzłą definicję znaczenia pieniądza dla światowej ekonomii. Ale właściwie dlaczego to właśnie pieniądz stał się głównym paliwem rozwoju gospodarczego naszej cywilizacji, co decyduje o jego wartości i dlaczego warto mieć własną walutę? Odpowiedzi dostarcza historia.
2022-10-30
Opłaty i prowizje, czyli ile tak naprawdę płacimy za prowadzenie konta
Nawet 22 zł za prowadzenie konta i prawie 20 zł za obsługę karty płatniczej do rachunku – tyle nadal płacą klienci niektórych banków za podstawowe usługi związane z obsługą zwykłego rachunku. Pomimo upowszechnienia bankowości mobilnej i płatności bezgotówkowych banki nie zrezygnowały z opłat i prowizji za podstawowe usługi związane z prowadzeniem kont klientów indywidualnych.
2022-10-26
Sprawdź się w quizie ekonomicznym Prasowej Akademii Pieniądza
Czym jest elastyczność popytu, co to jest dochód rozporządzalny, gdzie najchętniej lokują swoje oszczędności Polacy – zapraszamy do rozwiązania quizu ekonomicznego. 
2022-10-13
Monety kolekcjonerskie i okolicznościowe NBP jako narzędzie edukacji historycznej i ekonomicznej
arodowy Bank Polski każdego roku emituje monety okolicznościowe, które oprócz wartości nominalnej czy kolekcjonerskiej, są istotnym elementem edukacji historycznej i ekonomicznej Kolekcje można budować opierając się na konkretnych seriach lub wybranej tematyce. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. 
2022-09-21
Pierwsi absolwenci IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza
Czwarta edycja Prasowej Akademii Pieniądza ma już pierwszych absolwentów. Rundę podstawową testów zaliczyło w pierwszym podejściu 40 uczestników. Dla pozostałych 22 września zostanie uruchomiona sesja poprawkowa.
2022-09-12
Prasowa Akademia Pieniądza zaprasza dziennikarzy na bezpłatny warsztat w Warszawie
Prasowa Akademia Pieniądza zaprasza dziennikarzy, blogerów i influencerów zainteresowanych ekonomią i gospodarką na bezpłatny warsztat szkoleniowy w Warszawie, który odbędzie się już 16 września br.
2022-09-12
Rezerwy dewizowe Polski: znaczenie, struktura i przeznaczenie
Oficjalne aktywa rezerwowe Narodowego Banku Polskiego to obecnie ponad 154,1 mld euro. Istotnym elementem rezerw jest złoto, którego bank centralny zgromadził ok. 230 ton.   
2022-08-04
Zalicz testy i zdobądź prestiżowy certyfikat Prasowej Akademii Pieniądza
Jeszcze tylko do 16 września br. uczestnicy IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza mogą rozwiązywać testy online. Do uzyskania prestiżowego certyfikatu wystarczy zaliczyć pięć sprawdzianów dostępnych na stronie http://akademia.pap.pl. 
AKTUALNOŚCI
2020-09-02
Polityka spójności to główna polityka inwestycyjna Unii Europejskiej. Wielu czytelników nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, jak ogromne są to pieniądze i jak kształtują nasze otoczenie. W artykule wyjaśniamy, czym właściwie jest to narzędzie, w jaki sposób są rozdzielane środki między państwa oraz kto może zostać beneficjentem pomocy.
Czym jest polityka spójności?

Polityka spójności ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W całej Europie przyczyniła się do realizacji tysięcy projektów unijnych.

Spójność gospodarcza i społeczna, na straży której ma stać polityka spójności, zgodnie z definicją podaną w Jednolitym Akcie Europejskim z 1986 r., ma za zadanie "zmniejszać dysproporcje między regionami i przeciwdziałać zacofaniu regionów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji". Ostatni traktat unijny - traktat lizboński - nadaje spójności dodatkowe znaczenie, odwołując się do "spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej".

Realizacja polityki spójności odbywa się za pomocą instrumentów finansowych korzystających ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczanego na projekty infrastrukturalne (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), którego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi, zwłaszcza w osoby dotknięte bezrobociem.

Kolejnym ważnym instrumentem polityki spójności jest Fundusz Spójności, przeznaczony na transeuropejskie sieci transportowe oraz inne projekty związane transportem i energetyką.

Synergia polityki spójności i innych unijnych programów związanych z rozwojem regionalnym - polityki rozwoju obszarów wiejskich i polityki morskiej i rybołówstwa - została w okresie budżetowym 2014–2020 zacieśniona dzięki wspólnym postanowieniom EFRR, EFS, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EMFF). Wszystkie pięć funduszy tworzy razem europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.

W jaki sposób środki finansowe są rozdzielane między państwa i regiony?

Państwa członkowskie wykorzystują środki w ramach polityki spójności do sfinansowania programów tematycznych zarówno tych ogólnokrajowych (np. dotyczących transportu czy ochrony środowiska), jak i regionalnych, które realizowane są w określonych częściach kraju.

W poszczególnych krajach UE obowiązują zupełnie różne jednostki podziału administracyjnego. Aby ułatwić zarządzanie programami i porównania statystyczne, na poziomie europejskim regiony zdefiniowano według tzw. systemu NUTS - wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych.

UE składa się obecnie z 274 regionów na poziomie "NUTS 2" (od 800 000 do 3 milionów mieszkańców). Od 2018 r. Polska składa się formalnie z 17 regionów statycznych, do których poza 15 województwami należą regiony stołeczny – obejmujący Warszawę wraz z okolicznymi powiatami – oraz region, na który składa się pozostała część Mazowsza.

Ilość środków finansowych dostępnych w ramach polityki spójności na lata 2014–2020 została określona w rozporządzeniu w ramach siedmioletniej perspektywy finansowej UE. Na działania w ramach polityki spójności przeznaczono 351,8 mld euro, czyli około jedną trzecią całego budżetu Wspólnoty. Polsce, która jest największym w EU beneficjentem środków na realizację polityki spójności z tej puli przypadło 82,5 mld euro.

W kończącym się okresie 2014–2020 (dzięki zasadzie n+3 pieniądze będzie można wydawać do 2023 r.) środki zostały rozdzielone między 28 państw członkowskich UE z uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, która w międzyczasie przestała być członkiem UE. Sposób, w jaki zostały rozdystrybuowane, był przedmiotem negocjacji rządów państw członkowskich w ramach Rady UE.

Choć polityką tą objęte są wszystkie regiony Unii Europejskiej, to polityka spójności skupia szczególną uwagę na pomocy regionom pozostającym w tyle pod względem rozwoju. Klasyfikacja do danej grupy regionów warunkuje poziom dofinansowania projektów, a także możliwy obszar wsparcia.

Ponad połowa budżetu (182,2 miliarda euro) została przeznaczona dla regionów najsłabiej rozwiniętych, których PKB jest mniejsze niż 75 proc. średniej w krajach UE. 35 miliardów euro przeznaczono dla regionów w okresie przejściowym, których PKB oscyluje między 75 proc. i 90 proc. unijnej średniej, a 54 miliardy euro dla regionów o wyższym stopniu rozwoju, których PKB przekracza 90 proc. średniej. W okresie 2021-2027 dojdzie do korekty granic między regionami średniozamożnymi i najbogatszymi - zostanie ona podniesiona z 90 do 100 proc.

Większość pieniędzy jest więc kierowana do tych obszarów, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 75 proc. średniej unijnej. Obecnie w Polsce dotyczy to wszystkich regionów (województw) poza Mazowszem.

Po 2020 r. do bogatszych zaliczać się będą województwa dolnośląskie i wielkopolskie, a do najbogatszych region obejmujący Warszawę i okoliczne powiaty, czyli  statystyczny region stołeczny (bądź województwo – jeśli dojdzie do zapowiadanego administracyjnego podziału Mazowsza).

Warto też zauważyć, że beneficjentami ogólnokrajowego wartego 63,4 mld euro Funduszu Spójności są państwa członkowskie, których PKB jest niższe niż 90 proc. średniego PKB w krajach UE. Z Funduszu Spójności obok Polski korzystają: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

W jaki sposób wybierane są projekty do finansowania ze środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych?

Każdy może uzyskać dofinansowanie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, niezależnie od regionu. Komisja Europejska zasadniczo nie ingeruje w procedurę selekcji projektów przez władze lokalne, z wyjątkiem niewielkiej liczby projektów na wielką skalę. W ramach zdecentralizowanego systemu zarządzania wyznaczono urzędy krajowe (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) lub regionalne (zarządy województw), które odpowiadają za każdy spośród programów służących wdrażaniu polityki spójności.

Określają one kryteria selekcji, organizują komisje kwalifikacyjne oraz wybierają projekty, które otrzymają dofinansowanie z budżetu Unii, spośród zgłoszeń przedstawionych w odpowiedzi na otwarte dla wszystkich zaproszenia do składania wniosków.

Kto może być beneficjentem pomocy z funduszy strukturalnych?

W Polsce jak również w całej Europie jest wiele osób, które mogą ubiegać się o wsparcie z funduszy europejskich. Beneficjentami pomocy udzielanej w ramach polityki spójności mogą zostać firmy (zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa), instytucje publiczne, stowarzyszenia oraz osoby prywatne, które przedstawią projekt spełniający kryteria selekcji określone przez organ zarządzający programem.

Państwa UE muszą opublikować i regularnie aktualizować listę wszystkich beneficjentów funduszy strukturalnych.

Jak wynika z danych GUS na koniec 2019 r., projekty w ramach polityki spójności realizowano we wszystkich 2477 gminach w Polsce.

W największych miastach fundusze unijne stymulują inwestycje liczone w miliardach złotych. Na czele zestawienia uplasowała się Warszawa, w której łączna wartość projektów unijnych z perspektywy 2014-2020 realizowanych przez wszystkich beneficjentów, wyniosła 19,9 mld zł. Kolejne miejsca zajęły: Kraków (9,2 mld zł), Łódź (8,7 mld zł) oraz Wrocław (6,9 mld zł). W 32 miastach i gminach kwota realizowanych umów przekroczyła już miliard zł.

Jak polityka spójności przyczynia się do wzrostu gospodarczego w UE i tworzenia nowych miejsc pracy?

Za pośrednictwem 11 celów tematycznych polityka spójności wspiera realizację celów określonych w strategii "Europa 2020" - unijnym programie na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, który sprzyja włączeniu społecznemu. Głównym narzędziem inwestycyjnym są środki z polityki spójności, które przeznaczane są na wzrost zatrudnienia, innowacyjność, edukację, włączenie społeczne i przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Zarówno Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), jak i Europejski Fundusz Społeczny (EFS) wspierają realizację głównych priorytetów wyznaczonych w ramach celów tematycznych. Na ten cel przeznaczana jest określona ilość środków pomocowych. Regiony słabiej rozwinięte muszą przeznaczyć na rzecz tych celów co najmniej 50 proc. środków z EFRR i 60 proc. z EFS. W przypadku regionów w okresie przejściowym te limity to 60 proc. i 70 proc., zaś dla regionów o wyższym stopniu rozwoju - 80 proc.

Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają dostępne środki finansowe, w okresie programowania 2014–2020 położono większy nacisk na osiągnięcie ściśle określonych wyników. Ponadto zanim środki pomocowe zostaną przyznane, muszą zostać spełnione konkretne warunki. Te tzw. warunki ex ante mają gwarantować odpowiednie warunki wstępne dla wszystkich projektów, dzięki czemu wydatkowane środki finansowe będą w rzeczywisty sposób wpływały na rozwój regionów.

Prace nad nową perspektywą unijną 2021-2027
 
Pod koniec lipca przywódcy unijni porozumieli się ws. wieloletniego budżetu 2021-2027 i funduszu odbudowy, które mają w sumie wynieść 1,82 bln euro. Porozumienie budżetowe zakłada, że wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027, w którym mieści się również polityka spójności,  wyniesie 1,074 biliona euro, a fundusz odbudowy - 750 miliardów euro.

Do Polski trafi z tego w cenach bieżących prawie 174 miliardów euro (776 mld zł). Nasz kraj pozostanie największym beneficjentem polityki spójności w UE i otrzyma 66,8 miliardów euro. Dodatkowe środki z polityki spójności w odpowiedzi na kryzys (inicjatywa React EU) to 3 miliardy euro. Należy jednak pamiętać, że budżet UE w dużej mierze opiera się na składkach narodowych, a więc ostateczny bilans wymaga odjęcia polskiego wkładu, który szacowany jest przez Komisję Europejską średnio na 5,68 mld euro rocznie, co przy siedmioletnim budżecie daje kwotę ok. 40 mld euro Przy czym Polska pozostanie beneficjentem netto (otrzyma więcej niż wpłaci do budżetu). KE przy tej okazji podaje również inne dane, dotyczące zysków związanych z integracją jednolitego rynku. W przypadku Polski zyski z funkcjonowania jednolitego rynku są szacowane na 43,83 mld euro rocznie. Ostateczny bilans członkostwa wymaga więc wzięcia pod uwagę wielu czynników. Warto też podkreślić, że projekty unijne nie są całkowicie "darmowe" - wymagają wkładu własnego, część pieniędzy muszą więc dołożyć beneficjenci, czyli firmy, samorządy i osoby fizyczne, dodatkowo nie wszystkie koszty, jakie poniesiemy, są kwalifikowalne 

Komisja Europejska zaproponowała szereg rozporządzeń dotyczących polityki spójności UE po roku 2020. Jednym z głównych celów tej reformy jest uproszczenie procedur i zwiększenie skuteczności inwestycji UE. Jedenaście celów tematycznych polityki spójności na lata 2014-2020 zostało zastąpionych pięcioma celami politycznymi.