AKTUALNOŚCI
2022-07-05
Fake newsy tematem webinaru Prasowej Akademii Pieniądza
Efektem rozwoju mediów społecznościowych i niespotykanej dotychczas prędkości rozprzestrzeniania się informacji jest wysyp fake newsów w nowych formach – przypomniała red. Anna Gwozdowska podczas webinaru Prasowej Akademii Pieniądza.
2022-06-09
Poznaliśmy laureatów pierwszego quizu Prasowej Akademii Pieniądza
Tylko pół minuty potrzebowali na rozwiązanie pierwszego quizu ekonomicznego III edycji Prasowej Akademii Pieniądza jego laureaci. 
2022-06-05
Jak walczyć z gospodarczymi fake newsami. Webinar przełożony na 23 czerwca!
Z powodu nagłej choroby eksperta termin webinaru na temat walki z fake newsami, który pierwotnie miał się odbyć 9 czerwca został przesunięty na 23 czerwca. Przepraszamy. 

2022-06-01
Sprawdź się w drugim quizie ekonomicznym Prasowej Akademii Pieniądza
Co to jest elastyczność popytu, jakie elementy tworzą dochód rozporządzalny? Zapraszamy do rozwiązania kolejnego quizu ekonomicznego Prasowej Akademii Pieniądza. Na tych, którzy najtrafniej i najszybciej wypełnią odpowiedzą na pytania, czekają nagrody rzeczowe.
2022-05-30
Jak bezpiecznie oszczędzać i kupować w dobie cyberzagrożeń
Jeśli nie dysponujemy pełną informacją o przedmiocie i warunkach transakcji, to nie powinniśmy jej zawierać, niezależnie od tego, czy nasza aktywność ma miejsce w cyberprzestrzeni, czy w realnym świecie – przestrzegał dr Piotr Maszczyk, podczas webinaru na temat cyberzagrożeń w sieci.
2022-05-27
Walka z gospodarczymi fake newsami tematem IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza
Jak nie dać się zmanipulować w sieci, jak weryfikować prawdziwość informacji gospodarczych i oceniać ich wiarygodność, a także jak bronić się przed manipulacją i dezinfomacją – to niektóre z zagadnień, jakie zostały poruszone w ostatnim szkoleniu Prasowej Akademii Pieniądza.

2022-05-19
Cyberzagrożenia w świecie finansów tematem Prasowej Akademii Pieniądza
Na platformie e-learningowej https://akademia.pap.pl zostało opublikowane czwarte szkolenie online w ramach IV edycji Prasowa Akademia Pieniądza, które jest w całości poświęcone zagadnieniom cyberbezpieczeństwa w obszarze finansów osobistych.2022-05-18
Oszczędzanie i inwestowanie tematem webinaru Prasowej Akademii Pieniądza
Pomimo dynamicznego wzrostu stopy oszczędności gospodarstw domowych na tle średniej UE Polska należy do krajów charakteryzujących się jednymi z najniższych wartości oszczędności wyprzedzając jedynie Grecję i Cypr – przypomniał dr Leszek Mosiejko podczas piątkowego webinaru.
2022-05-17
Praktyczny warsztat w Warszawie, już w piątek 20 maja! Zapraszamy do rejestracji
Prasowa Akademia Pieniądza zaprasza dziennikarzy, blogerów i influencerów zainteresowanych ekonomią i gospodsrką na bezpłatny warsztat szkoleniowy w Warszawie, który odbędzie się już 20 maja br.

Spotkanie rozpocznie się o godz.  9 (w piątek), w Centrum Prasowym PAP, przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie. To pierwszy praktyczny warsztat organizowany w stolicy w ramach IV edycji szkolenia – drugi odbędzie się we wrześniu br.
2022-05-16
Aktywność finansowa w sieci, a cyberzagrożenia. Zaproszenie na webinar
Jak chronić nasze zasoby przed cyberoszustami, jakie są najczęstsze sposoby wykradania naszych danych - to niektóre z zagadnień, które zostaną omówione podczas czwartego webinaru Prasowej Akademii Pieniądza. Spotkanie online odbędzie się w czwartek, 19 maja o godzinie 10:00. Transmisję będzie można śledzić na stronie https://samorzad.pap.pl/
Link do rejestracji na webinarium: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UaApZZEWQj2HSueeiIJKLQ

AKTUALNOŚCI
2022-04-26
Działalność banku centralnego podporządkowana jest nadrzędnemu celowi, jakim jest realizacja polityki pieniężnej państwa – przypomniał podczas piątkowego webinaru dr Leszek Mosiejko. 

Zadania banku centralnego oraz jego rola w niwelowaniu skutków pandemii były głównym tematem webinaru, który odbył się w piątek, 1 kwietnia. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy IV edycji Prasowej Akademii Pieniądza.   

Zapis webinaru jest dostępny pod tym linkiem: https://samorzad.pap.pl/kategoria/prasowa-akademia-pieniadza/dzialalnosc-banku-centralnego-w-czasie-pandemii-tematem-0 

Charakteryzując rolę i znaczenie NBP dr Mosiejko podkreślił, że działalność banku centralnego poprzez pełnione przez niego funkcje: banku państwa, banku banków i banku emisyjnego jest podporządkowana nadrzędnemu celowi, jakim jest realizacja polityki pieniężnej państwa.

Jednocześnie prowadzący wyjaśnił, że polityka pieniężna banku centralnego polega na realizacji jej podstawowego zadania jakim jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen, którego wysokość i stałość determinuje określony poziom inflacji.

"Bank centralny poprzez kształtowanie wysokości nominalnych krótkoterminowych stóp procentowych rynku pieniężnego wpływa na wysokość oprocentowania kredytów i depozytów w bankach komercyjnych i w rezultacie kształtuje podaż pieniądza w gospodarce. W tym celu NBP wykorzystuje instrumenty polityki pieniężnej, które w zależności od kierunku wpływu banku centralnego na płynność sektora bankowego dzielą się na mające bezpośredni wpływ (operacje otwartego rynku) oraz pośredni wpływ (rezerwa obowiązkowa oraz operacje depozytowo-kredytowe)" – tłumaczył dr Mosiejko.

Ekspert szczegółowo scharakteryzował też skutki dla gospodarki wywołane pandemią Covid-19. Dodał przy tym, że NBP zareagował na ten kryzys wykorzystując szereg narzędzi, które miały na celu przede wszystkim złagodzenie negatywnych skutków niedoboru płynności finansowej w gospodarce. Dr Mosiejko wymienił tu m.in. obniżanie stóp procentowych, operacje otwartego rynku, a także programy skupu aktywów, czy udzielanie kredytów wekslowych.

Dr Mosiejko przypomniał, że cykl obniżek stóp procentowych, który rozpoczął się tuż po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii miało przede wszystkim umożliwić bankom komercyjnym pozyskanie tańszego pieniądza kredytowego od banku centralnego i udzielanie również tańszego kredytu przedsiębiorstwom i konsumentom. 

"Po ponad pięcioletnim okresie niezmieniających się wartości stóp procentowych Rada Polityki Pieniężnej w obliczu negatywnych skutków pandemii podjęła w marcu 2020 roku decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc. (do poziomu 1,00%). W kwietniu 2020 roku stopa referencyjna obniżona została do poziomu 0,5% (o 0,5 pkt proc.). W okresie od maja 2020 roku do września 2021 roku w wyniku kolejnej redukcji wartość stopy referencyjnej kształtowała się na poziomie 0,1%" – wyliczał dr Mosiejko. 

Wskazał przy tym, że już od października 2021 roku, w następstwie nasilających się procesów inflacyjnych RPP rozpoczęła cykl podwyżek stopy referencyjnej.

Wyjaśniając uruchomienie operacji otwartego rynku dr Mosiejko przypomniał, że polegało to  na uruchomieniu przez NBP transakcji typu repo (ang. repurchase agreement), które miały na celu zaspokajanie zapotrzebowania banków i gospodarki na płynność finansową. "W transakcjach repo Narodowy Bank Polski skupuje określone papiery wartościowe, np. bony skarbowe od banków komercyjnych zasilając sektor bankowy w środki pieniężne. W reakcji na spowolnienie gospodarcze wywołane epidemią Narodowy Bank Polski uruchomił 16 marca 2020 roku operację typu repo, w wyniku której sektor bankowy został zasilony w środki pieniężne o wartości 7,2 mld zł" – wskazał ekonomista.

Jak tłumaczył, programy skupu aktywów należą do strukturalnych operacji otwartego rynku, które zostały uruchomione przez NBP od 19 marca 2020 roku i miały na celu skup dłużnych papierów wartościowych realizowany na rynku wtórnym. "Celem prowadzonego przez NBP skupu aktywów w tej formule była zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia przez bank centralny stóp procentowych na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. W okresie od marca do lipca 2020 roku NBP skupił na rynku wtórnym aktywa  o łącznej wartości nominalnej ponad 107 mld zł" – mówił dr Mosiejko.

Dodał, że kolejnym posunięciem RPP, które miało na celu poprawę płynności finansowej sektora bankowego było obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej. "Podstawowa stopa rezerwy obowiązkowej od wszystkich zobowiązań wynosiła 3,5% do 29 kwietnia 2020 roku. Rada Polityki Pieniężnej w celu ograniczenia ryzyka wpływu zaburzeń gospodarczych na podaż kredytu zdecydowała o obniżeniu od dnia 30 kwietnia 2020 roku do 28 maja 2020 roku podstawowej stopy rezerwy z 3,5% do 0,5% i zrównaniu oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej z wysokością stopy referencyjnej NBP. Od 29 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 stopa rezerwy obowiązkowej uległa obniżeniu do wartości 0,1%. Rezerwa obowiązkowa na koniec 2020 roku wynosiła ponad 7,5 mld zł. W porównaniu ze stanem na koniec 2019 roku  rezerwa obowiązkowa ogółem była niższa o ponad 39 mld zł. Środki te zasiliły sektor bankowy uwolnione z rachunku rezerwy obowiązkowej" – przypomniał ekspert.
Na koniec webinaru dr Mosiejko omówił kredyty wekslowe uruchomione przez NBP 10 kwietnia 2020 roku. Ich celem było refinansowanie akcji kredytowej banków komercyjnych. Dr Mosiejko wyjaśnił, że narzedzie to polega na przyjęciu przez NBP do dyskonta weksli wystawianych przez przedsiębiorstwa na rzecz banków komercyjnych udzielających im kredytów obrotowych, jako formy zabezpieczenia. "Wystawiony przed przedsiębiorstwo weksel na bank komercyjny może być przez ten bank zdyskontowany w NBP. W praktyce oznacza to, że NBP wypłaca bankowi komercyjnemu, który przedstawił weksel do dyskonta w NBP, kwotę nominalną weksla pomniejszoną o dyskonto uzyskując w ten sposób środki pieniężne. Oprocentowanie kredytu wekslowego wyznaczała stopa dyskontowa weksli ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. NBP 17 sierpnia 2020 roku podpisał z bankiem umowę na udzielenie kredytu wekslowego w wysokości 53 mln zł" – tłumaczył dr Mosiejko.

Prasowa Akademia Pieniądza to bezpłatne szkolenie, którego celem jest podniesienie wiedzy ekonomicznej dziennikarzy, blogerów oraz influencerów interesujących się zagadnieniami gospodarczymi. Uruchomiona w styczniu br. IV edycja szkolenia składa się z praktycznego warsztatu oraz pięciu szkoleń online dostępnych na platformie e-learningowej akademia.pap.pl, których autorami są eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz redaktorzy Polskiej Agencji Prasowej.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące rejestracji online są dostępne na stronie http://akademia.pap.pl.